.

ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

2509

ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 5 ล้านบาท ในชื่อ “บริษัทโฮ้วป่าบราเดอร์ส (ไทย) จำกัด” เมื่อปี พ.ศ.2509

2513

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 7 ล้านบาท ในปี 2513

2516

กลุ่มบริษัท แจ๊กเจีย จำกัด ได้ซื้อ “บริษัทโฮ้วป่าบราเดอร์ส (ไทย) จำกัด” และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์

2530

บริษัทฯได้ร่วมทุนกับ บริษัท สมิทแอนด์เนฟฟิว จำกัด ประเทศอังกฤษ จัดตั้ง บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 99.99% บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม พรบ.การส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือวิทยาศาตร์ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 7 ปี

2536

เข้าจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2536 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อย่อว่า “JCT” ในกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 135 ล้านบาท

2543

บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ได้ใบรับรองระบบบริการงานคุณภาพ ISO 9001:2000 จากสถาบัน RWTUV นอกจากนี้ ในปีเดียวกันยังได้รับเป็นผู้ส่งออกระดับบัตรทองของกรมศุลกากร อีกทั้งได้รับการจัดระดับผู้ประกอบการส่งออกที่ดีของกรมสรรพากรครั้งละ 2 ปีภาษี ตั้งแต่เดือนภาษี มกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนภาษี ธันวาคม พ.ศ. 2550, เดือนภาษี มกราคม 2553 ถึงเดือนภาษี ธันวาคม 2554 และเดือนภาษี มกราคม 2555 ถึงเดือนภาษี ธันวาคม 2556

2550

เพื่อรองรับการขายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ ในปี 2550 บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตพลาสเตอร์ปิดแผล (First Aid Dressings) ประเภท 3.9 กิจการผลิตเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และในปี 2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติให้บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตวัสดุป้องกันและรักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Sport Medical Bandages) และวัสดุยึดผ้าปิดแผล (Surgical Adhesive Tape) ประเภท 3.9 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์

 


30 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 6093 ครั้ง

Engine by shopup.com