.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

              เป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของลูกค้า มีการบริหารจัดการภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ

พันธกิจของบริษัท

ต่อผู้ถือหุ้น

จะดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีกำไรอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

ต่อลูกค้า

จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง

ในระดับมาตรฐานสากลด้วยราคายุติธรรม

ต่อพนักงาน

จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ

ต่อสังคม

จะรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อคู่ค้า

จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

 

 

 
 


16 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 3124 ครั้ง

Engine by shopup.com