.

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการธรรมาภิบาล
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับ และกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ และดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงกันซึ่งกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• การแต่งตั้งและถอดถอน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ.มหาชน โดยกรรมการ ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และต้องได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งกรรมการทุกท่านจะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาโดยกรรมการจะต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสม โดยในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่นๆ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยมีการประกาศในสารสนเทศของบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท

 1.

นายวีระ  อรุณวัฒนาพร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2.

นายสมพร เวชพานิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 3.

นายเมธี  ภิญโญโชติวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

 4.

นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ

 5.

นายปริชญ์ รังสิมานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

 6.

นายพงศ์รัตน์  อรุณวัฒนาพร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

 7.

นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์

กรรมการ

 8.

นายพงศ์ทิพย์ อรุณวัฒนาพร

กรรมการ

 


01 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 5411 ครั้ง

Engine by shopup.com