.

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วย

1. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

2. นายวีระ อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร

3. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการอิสระ

4. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล กรรมการอิสระ

5. นายปริชญ์ รังสิมานนท์ กรรมการอิสระ

6. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการบริหาร

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของกรรมการบริษัทฯ ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯแต่ละครั้ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
- นำเสนอรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

- องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ
- วิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

- องค์ประกอบของค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือนโบนัส และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายของต่อบริษัทฯ หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่ลักษณะธุรกิจที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี

 

 

 

 


01 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 5916 ครั้ง

Engine by shopup.com