.

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

ประกอบด้วย
1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
2. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการอิสระ
3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
4. กำกับดูแลให้มีการปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน


23 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 5243 ครั้ง

Engine by shopup.com