.

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย
1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
2. นายสมพร เวชพาณิชย์ กรรมการอิสระ
3. นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ กรรมการอิสระ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่ดี
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลที่ดี
4. กำกับดูแลให้มีการปฎิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


23 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 4676 ครั้ง

Engine by shopup.com