.

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
2. นางจันทิรา โชตินันทเศรษฐ์

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองด้านนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวีระ

อรุณวัฒนาพร

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางจันทิรา

โชตินันทเศรษฐ์

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

3. นายอุกฤษฏ์

โชตินันทเศรษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

4. นางสาวสิริญา

ฤทธิ์คำรบ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

5. นางสาวสุวคนธ์

วงศ์บุหลัน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

6. นางสุจรรญา 

คุณสิทธิไพศาล

ผู้จัดการฝ่ายขาย (OTC)

7. นายณัฐวุฒิ

วาจาสุข

รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร

8. นายสุวัฒน์

ตั้งหทัยสุข

ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade & Chain

9. นางสาวปิยาพัชร์

โชติพสินพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

10. นางสาวพรทิรา

เถกิงวงศ์ตระกูล

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

11. นางสาววรรณี 

ทายาม่า

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 


21 เมษายน 2566

ผู้ชม 2866 ครั้ง

Engine by shopup.com