คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย

1. นายวีระ อรุณวัฒนาพร
2. นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองด้านนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวีระ

อรุณวัฒนาพร

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายพงศ์รัตน์

อรุณวัฒนาพร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

3. นายอัครชัย

ต่อประดิษฐ์

รองผู้จัดการทั่วไป และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

4. นางสุจรรญา 

คุณสิทธิไพศาล

ผู้จัดการฝ่ายขาย (OTC)

5. นายณัฐวุฒิ

วาจาสุข

รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการแพทย์และองค์กร

6. นายสุวัฒน์

ตั้งหทัยสุข

ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade & Chain

7. นางสาวสิริญา

ฤทธิ์คำรบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

8. นางสาวปิยาพัชร์

โชติพสินพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

9. นายอุกฤษฏ์

โชตินันทเศรษฐ์

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นายไตรเทพ

พิชิตกุล

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์

11. นางสาววรรณี 

ทายาม่า

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

12. นางสาวสุวคนธ์

วงศ์บุหลัน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน


22 มกราคม 2564

ผู้ชม 658 ครั้ง

Engine by shopup.com