นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

1.1 รายงานประจำปี       

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

 


• 1.2 แบบ 56-1

  ปี 2564 One report     
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Click
• 2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม  Click


   
ข้อมูลผู้ถือหุ้น

• 3.1 ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน Click
• 3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น    Click

 

• 3.3 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประจำปี 2565

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

คำนำ 1. แบบเสนอชื่อกรรมการ
2. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอ 3.แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

 

 
 • 3.4 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565

รายการเอกสารและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)


 • 3.5 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 

• 3.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการขยายงาน

และ/หรือเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ บริษัทฯ

มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

 

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 114/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2012 0012
โทรสาร: 0 2021 0709, 0-20210719
อีเมล: Contact.IR@jackchia.co.th

 


17 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 57 ครั้ง

Engine by shopup.com