นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

1.1 รายงานประจำปี       

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560• 1.2 แบบ 56-1

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Click

 

• 2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม  Click


   
ข้อมูลผู้ถือหุ้น

• 3.1 ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน Click

 

• 3.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น    Click

 

  • 3.3 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประจำปี

คำนำ 1. แบบเสนอชื่อกรรมการ
2.แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3.แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

 


 • 3.4 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564


 • 3.5 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

 • 3.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทไม่จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อการขยายงาน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

 

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 114/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 0 2012 0012
โทรสาร: 0 2021 0709, 0-20210719
อีเมล: Contact.IR@jackchia.co.th

 


21 เมษายน 2564

ผู้ชม 36 ครั้ง

Engine by shopup.com