.

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


• การดูแลการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลไม่ให้ผู้บริหารรวมทั้งภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะช่วง 1 เดือนก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยห้ามมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ และสำเนาเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทฯ ด้วย

• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการสนับสนุนดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มกิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- บริษัทฯ มีการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้กรรมการ และพนักงานถือปฏิบัติ

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การหาผลประโยชน์ส่วนตนจากบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องถือปฏิบัติและหลีกเลี่ยงการกระทำอันมิชอบ โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกำหนดทางกฎหมาย จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
2. ไม่สนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งการควบคุมการบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการไม่เหมาะสม
3. เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญาและคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. จัดให้มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานขายฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ
5. จัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ
6. ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต และให้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความผิด สถานะความผิดและมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำความผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
8. ได้ปลูกฝังและย้ำให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีความตระหนัก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับผู้อื่น รวมถึงได้ให้พนักงานได้รับทราบถึงบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบและความเดือดร้อน ความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำการทุจริต
9. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่อง หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางอื่นของบริษัทฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน


ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท โดยมุ่งประกอบธุรกิจและปฏิบัติต่อทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม และรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด ฉะนั้น บริษัทจึงมีการดูแลพนักงานอย่างดี เช่น การว่าจ้างอย่างเป็นธรรม การว่าจ้างอย่างถูกกฎหมาย ดูแลด้านสุขภาพผ่านประกันสังคมและแผนประกันสุขภาพ ดูแลการเป็นอยู่ระยะยาวผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรม ฯลฯ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทยึดถือหลักความเชื่อว่าบริษัทต้องปฎิบัติต่อผู้บริโภคเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว เพราะฉะนั้น ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายต้องมีคุณภาพที่ดี เพียงพอที่สมาชิกครอบครัวของพนักงานบริษัทสามารถใช้ได้อย่างไม่มีความกังวล

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทถือเป็นหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไป บริษัทเลือกใช้วิธีการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตราย และผิดต่อกฎหมาย นอกจากนั้น บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และไม่สร้างมลภาวะในกระบวนการผลิตในสำนักงาน และในที่พักอาศัย

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทยังให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยการบริจาคทรัพย์ หรือเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้บริจาคอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรัฐบาล มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ
นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนหลายหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยการบริจาคทรัพย์ หรือเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้บริจาคอย่างต่อเนื่องให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สภากาชาดไทย สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรัฐบาล มูลนิธิ และสถาบันการศึกษา ฯลฯ

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้มาจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น บริษัทมีการทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ


26 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 2269 ครั้ง

Engine by shopup.com