.

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัท

 

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์

JCT

ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 144/1-2 ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2249 0231  โทรสาร 0 2249 5408

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

เลขที่ 114/1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2012 0012  โทรสาร 0 2021 0709, 0-20210719

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0107536000544

วันก่อตั้งบริษัท

ปี 2509

วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

21 มิถุนายน 2536

ทุนจดทะเบียน

135,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย

13,500,000 หุ้น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2587 8080 โทรสาร 0 2586 8416, 0 2587 2018


26 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 2523 ครั้ง

Engine by shopup.com