นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่
• รายงานประจำปี
• แบบ 56-1

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
• นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลผู้ถือหุ้น
• ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
• โครงสร้างผู้ถือหุ้น
• การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประจำปี
• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ห้องข่าว
• ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
• รายงานแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียน

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ CG ในเรื่อง บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียน ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง และไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ
หมายเหตุ: ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ โปรดติดต่อ ช่องทางผู้จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง


16 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 6 ครั้ง

Engine by shopup.com